ANBI-gegevens Youth for Christ Zaandam

Naam
Youth for Christ Zaandam

Contactgegevens
Postadres
Caro van Eyckstraat 15
1507 SB  Zaandam

Telefoon 0114195997

E-mail info@yfczaandam.nl

RSIN-nummer   851591814

Rekeningnummer NL13INGB 0009 234671

Kvk  55164773

Organisatie
De stichting is verbonden met Stichting Youth for Christ Nederland. Deze verbondenheid komt tot uitdrukking in een overeenkomst met Stichting Youth for Christ Nederland. De stichting erkent dat de rechten op de naam “Youth for Christ” in Nederland berusten bij Stichting Youth for Christ Nederland. Stichting Youth for Christ Zaandam is uitvoerder van het Jongerenwerk in Zaandam.

Doelstelling
Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop.

De stichting stelt zich, vanuit haar christelijke grondslag en identiteit, tot doel activiteiten en werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de jongeren in Zaandam en omgeving, ongeacht hun geloof, ras, geslacht, opleiding, of anderszins.
De stichting werkt waar mogelijk samen met andere organisaties, (overheids)instanties, kerken en andere betrokken partijen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten en door het bouwen aan relaties, zowel tussen jongeren onderling als tussen jongeren en vrijwilligers van de stichting. Activiteiten, programma’s en relaties zijn een middel om gedrag van jongeren positief te beïnvloeden. Zo mogelijk participeert de stichting in landelijke activiteiten.

Speerpunten

  • Met jongeren optrekken, hen warme en veiligheid bieden.
  • Jongeren vertellen over God’s liefde
  • Christelijke jongeren aansporen te groeien in het geloof
  • Vrijwilligers uitdagen te groeien in hun karakter en de roeping die God op hun leven gelegd heeft te volgen.

Doelgroep
Primaire doelgroep: Niet-gelovige jongeren tussen 11 en 20 jaar.
Secundaire doelgroepen: Lokale kerken, gelovige jongeren, iedere vrijwilliger die wil gaan voor de primaire doelgroep.

Bestuurssamenstelling
Mw. M. Suijdendorp (voorzitter)
Mw. M. van der Beek (secretaris)
Mw. J. Dielingen-de Waal (Penningmeester)

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Stichting Youth for Christ Zaandam ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers, waaronder directie (coördinerend jongerenwerker) en jongerenwerkers verwijzen wij naar het personeelsreglement 2019 van Youth for Christ Nederland.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten over 2020 verwijzen wij u naar het jaarverslag 2020

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording over 2020 verwijzen wij u naar het jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020.

Jaarverslag-2021

Geef