Jaarverslag 2021

Youth for Christ – Zaandam

Jaarverslag 2021

Zaandam juni 2022

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag over 2021 van Stichting Youth for Christ Zaandam. Sinds 2012 zijn wij aanwezig op verschillende plekken in Zaandam en weten vele jongeren ons te vinden. Ons jongerenwerk is mogelijk doordat er iedere week vrijwilligers voor de jongeren klaar staan, door de financiële steun vanuit particulieren en kerken in Zaanstad en doordat er veel christenen biddend bij betrokken zijn. Wij weten ons in dit alles afhankelijk van onze Heer Jezus Christus, die ons leidt in dit werk voor Hem. Als wij terugkijken op 2021 zijn wij dankbaar!

U leest in het jaarverslag wat we voor jongeren hebben betekend.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Mirjam Suijdendorp                                                     Tyrese Ledes
Voorzitter bestuur Youth for Christ Zaandam                  Jongerenwerker Youth for Christ Zaandam

Inhoud

1. Visie en missie                                                                     3

2. Jongeren                                                                             3

3. Activiteiten                                                                          4

4. Vrijwilligers en organisatie                                                    6

5. Financieel verslag                                                                 7

Foto voorkant: Hier staan we op het Cruijff Court veld in Zaandam (Kogerveld) waar we op zondagmiddag voetballen met jongeren uit de wijk.

1. Visie en missie

Visie

De visie van Youth for Christ (YfC) Zaandam is om jongeren bekend en vertrouwd te maken met Jezus Christus en hen op weg helpen om naar zijn bedoelingen te leven.

Missie

YfC Zaandam is een missionaire organisatie, met zowel evangeliserende als sociaal-maatschappelijke activiteiten. YfC Zaandam wil vanuit een christelijke levensovertuiging aansprekend, kwalitatief en relevant jongerenwerk organiseren voor jongeren van 10-23 jaar.

Dit zijn onze drie uitgangspunten:

  1. Jongeren een eigen veilige plek bieden

De MOP (mobiele ontmoetingsplek) biedt jongeren een eigen (veilige) plek waar ze welkom zijn en zich thuis voelen, met activiteiten die hen aanspreken.

  1. Bouwen aan relaties met jongeren

Jongerenwerk is meer dan het organiseren van activiteiten. Daarom inspireert en motiveert YFC Zaandam jongeren via jongerenwerkers en vrijwilligers. Zij zijn belangrijke rolmodellen voor jongeren.
Door hen wekelijks te ontmoeten bouwen we aan de band met de jongeren in verschillende wijken.

  1. Jongeren op een eigentijdse manier bekend maken met de relevantie van het geloof

YfC Zaandam sluit aan bij de vragen en de leefwereld van jongeren en maakt daarbij gebruik van werkvormen die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. We helpen jongeren in hun zoektocht naar God. En we helpen ze Jezus Christus te betrekken bij hun dagelijks leven.

Op deze manier willen we het Koninkrijk van God zichtbaar maken onder jongeren door onze daden en woorden.

 

2. Jongeren

In 2021 zijn we met ongeveer 27 jongeren intensief opgetrokken. We hebben hen gedurende meerdere maanden bijna wekelijks gezien. Daarnaast hadden wij contact met zo’n 30 jongeren, die we af en toe zien.

Aan het begin van 2021 hadden we een groep van rond de 15 Jongens in de leeftijd van 12-17 jaar die in de Mop of in ons buurthuis FIFA kwamen spelen. Deze groep groeit steeds meer uit. In ons buurthuis (de Lobelia) ontvangen we iedere keer rond de 20 jongeren en er zijn altijd wel nieuwe jongeren die langs komen.

De jongeren die wij ontmoeten op straat zitten bijna allemaal op het voortgezet onderwijs (Havo, VMBO, praktijkschool of speciaal basisonderwijs).

Vanaf september 2021 heeft Tyrese Ledes (jongerenwerker) het stokje overgenomen van Marleen van Marsbergen. Het bestuur heeft met hem afgesproken om hem intensief te begeleiden, zodat hij kan groeien naar de rol van Teamleider.

3. Activiteiten

Het doel van onze activiteiten is om jongeren te helpen te groeien als mens en in hun relatie met Jezus Christus. Dit doen wij op allerlei manieren, bijvoorbeeld door met ze te voetballen en op te zoeken op plaatsen waar ze zijn. Door het voetbal leren de jongeren zich op een gezonde manier ontspannen, waardoor ze minder blowen en rondhangen.

Mobiele Ontmoetingsplek (MOP)

Door middel van sponsoring uit diverse bronnen hebben we een nieuwe MOP kunnen aanschaffen!

We leggen contact met jongeren die vervolgens in de bus komen. Door corona zijn we dit jaar voornamelijk buiten geweest. We bouwen op een ontspannen manier relaties op met de jongeren. We laten hen zien wie Jezus is voor ons door onze trouw, liefde, aandacht en geduld. De jongeren waarderen het om ons elke week weer te zien. In Poelenburg staan we elke vrijdagmiddag en in de vijfhoek elke woensdagmiddag, daar ontmoeten we veel (nieuwe) jongeren.

Lobelia

Lobelia heeft de plek van Sport-2-Connect ingenomen. Wij proberen tegemoet te komen aan de behoeften van de jongeren. Eén van de hulpvragen was bijvoorbeeld: een plaats waar zij konden chillen, gewoon konden zijn wie ze zijn en gewoon chillen. Met hulp van stichting Bloei hebben wij Lobelia als nieuwe plek gekregen. In de Lobelia ontmoeten wij de jongeren. Zij komen uit de wijken Poelenburg, Peldersveld en Vijfhoek. In Lobelia is er ruimte om FIFA te spelen, bord- en kaartspellen te doen, te chillen, of jongeren hun verhaal te laten vertellen.

Vijfhoek

In Vijfhoek zijn we nog wel actief met Sport-2-Connect. Lekker voetballen en elkaar ontmoeten. Bijna iedere week ontmoeten wij hier ongeveer 15 -30 jongeren. Youth for Christ wordt gezien als een pilaar voor de Vijfhoek. Bewoners en jongeren geven aan dat onze organisatie zo van belang is voor de wijk . Een mooi compliment kregen we van één van de buurtbewoners: “Als Youth for Christ er is dan merk je dat de wijk tot bloei komt!”

Dit jaar heeft er 1 jongere zijn leven aan Jezus gegeven en bezoekt nu ook met regelmaat de kerk.

 

 

Statistieken

Activiteit Gem. aantal deelnemers Aantal maal in 2021 Gem. Aantal medewerkers Duur  van activiteit Contact uren 2021
Poelenburg 15 38 6 2 uur 180 x 38= 6.840
Vijfhoek 20 42 7 2 uur 280 x 42 =11.760

 

In 2021 hadden we per week ongeveer 460 contacturen met jongeren.

Een contactuur is: het aantal jongeren × het aantal uren × het aantal medewerkers per activiteit. Gemiddeld hebben we 6 tot 7 medewerkers per activiteit.

Het totaal per jaar is dan 18.600 contacturen.

Tot slot

Terugkijkend op 2021 zijn we dankbaar voor alle activiteiten en contacten die we met jongeren mochten hebben. De één hebben we geholpen om te groeien in zijn identiteit in God en de ander hebben we Gods liefde laten zien. Zo hebben jongeren hoop gekregen op een beter leven. We hopen op en bidden voor een beter leven met God.

4. Vrijwilligers en organisatie

YFC Zaandam brengt vrijwilligers uit verschillende kerken en gemeenten samen. Op dit moment zijn dat; JerehSalem, de Kerk van de Nazarener en Hillsong.

In 2021 hadden we een mooi team: één teamleider, 3 vrijwilligers en vier stagiaires.

We begonnen 2021 met 5 enthousiaste vrijwilligers. Net als elk jaar komen en gaan er vrijwilligers. In 2021 is er 1 vrijwilligers gestopt en zijn er geen vrijwilligers bijgekomen. Ook hierin zien we de trouw en zegen van onze Hemelse Vader.

Het bestuur bestaat ook uit vrijwilligers:

Mirjam Suijdendorp (voorzitter), Mieke van der Beek (secretaris) en Jackelien Dielingen-de Waal (penningmeester).

 

 

5. Financieel verslag

 

Baten

Giften deelnemende kerken                                                €       600,00

Giften kerken incidenteel                                                    €       785,45

Giften particulieren                                                             €     9.089,13

Giften overig                                                                       €     6.000,00

Gift fondsen voor een nieuwe bus                                        €   11.042,64                  

Totaal giften                                                                       €  27.517,22

 

Inkomsten overig                                                                €       142,21

 

Totaal baten                                                                                                             €   27.659,43

 

Lasten

Activiteiten

Sport2Connect                                                                    €       285,18

Activiteiten MOB                                                                 €          37,31

jongeren activiteiten/inloop lobelia                                      €     1.141,08

Diversen/teambuilding vrijwilligers/werving                          €     1.277,29

Totaal activiteiten                                                               €    2.740,86

 

Algemeen

Jaarbijdrage en personeel aan YfC Nederland                        €  16.377,85

Bankkosten                                                                         €       150,51

Kosten verzekeringen                                                          €       843,81

Overige algemene kosten                                                    €       380,21

Totaal algemeen                                                                 € 17.752,38

Totaal lasten                                                                                                             €   20.493,24

Resultaat                                                                                                                  €     7.166,19

 

Banksaldo per 01-01-2020                                                   €  18.601,10

Banksaldo per 31-12-2020                                                   €  25.767,29

 

 

 

Toelichting

– Aan bestuursleden zijn conform de statuten geen beloning, vacatiegelden of onkostenvergoedingen verstrekt

– Stichting Youth for Christ Zaandam is een ANBI; giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

 

Jackelien Dielingen-de Waal

penningmeester Youth for Christ