Youth for Christ Zaandam Anbi 2020

Jaarverslag 2020

Youth for Christ Zaandam

 

Jaarverslag 2020

Zaandam februari  2021

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag over 2020 van Stichting Youth for Christ Zaandam. Sinds 2012 zijn wij aanwezig op verschillende plekken in Zaandam en weten vele jongeren ons te vinden. Ons jongerenwerk is mogelijk doordat er iedere week vrijwilligers voor de jongeren klaar staan, door de financiële steun vanuit particulieren en kerken in Zaanstad en doordat er veel christenen biddend bij betrokken zijn. Wij weten ons in dit alles afhankelijk van onze Heer Jezus Christus, die ons leidt in dit werk voor Hem. Als wij terugkijken op 2020 zijn wij dankbaar! U leest in het jaarverslag wat we voor jongeren hebben betekend.

Alvast onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,

 

 

Mirjam Suijdendorp                                                                Marleen van Marsbergen
Voorzitter bestuur Youth for Christ Zaandam                 Teamleider Youth for Christ Zaandam

Tyrese Ledes
Jongerenwerker Zaandam

Inhoud

1. Visie en missie

2. Jongeren

3. Activiteiten

4. Vrijwilligers en organisatie

5. Financieel verslag

1. Visie en missie

Visie

De visie van Youth for Christ (YfC) Zaandam is om jongeren bekend en vertrouwd te maken met Jezus Christus en hen op weg helpen om naar zijn bedoelingen te leven.

Missie

YfC Zaandam is een missionaire organisatie, met zowel evangeliserende als sociaal-maatschappelijke activiteiten. YfC|Zaandam wil vanuit een christelijke levensovertuiging aansprekend, kwalitatief en relevant jongerenwerk organiseren voor jongeren van 10-23 jaar.

Ze doet dat vanuit drie uitgangspunten:

  1. Jongeren een eigen veilige plek bieden

De MOP (mobiele ontmoetingsplek) biedt jongeren een eigen (veilige) plek waar ze welkom zijn en zich thuis voelen, met activiteiten die hen aanspreken.

  1. Bouwen aan relaties met jongeren

Jongerenwerk is meer dan het organiseren van activiteiten. Daarom inspireert en motiveert YFC Zaandam jongeren via jongerenwerkers en vrijwilligers. Zij zijn belangrijke rolmodellen voor jongeren.
Door hen wekelijks te ontmoeten bouwen we aan de band met de jongeren in verschillende wijken.

  1. Jongeren op een eigentijdse manier bekend maken met de relevantie van het geloof

YfC|Zaandam sluit aan bij de vragen en de leefwereld van jongeren en maakt daarbij gebruik van werkvormen die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. We helpen jongeren in hun zoektocht naar God. En we helpen ze Jezus Christus te betrekken bij hun dagelijks leven.

Op deze manier willen we het Koninkrijk van God zichtbaar maken onder jongeren door onze daden en woorden.

 

2. Jongeren

In 2020 zijn we met ongeveer 35 jongeren intensief opgetrokken. We hebben hen gedurende meerdere maanden bijna wekelijks gezien. Daarnaast hadden wij contact met zo’n 20 jongeren, die we af en toe zien.

zes jongeren hebben we intensief leren kennen op de Youth alpha. Voor een periode van 12 weken kwamen we 1 keer in de week samen en ook nu nog 1 keer in de maand.

Aan het begin van 2020 hadden we een groep van rond de 8 jongens in de leeftijd van 10-13 jaar die in de Mop FIFA kwamen spelen. Deze groep kwam steeds minder halverwege het jaar en nu niet meer.  Door de coronacrisis duurde het een tijd om nieuwe jongeren te leren kennen. Vooral tegen het einde van 2020 zijn er weer nieuwe contacten gelegd.

De jongeren die wij ontmoeten op straat zijn bijna zonder uitzondering jongeren die op het VMBO, praktijkschool of speciaal basisonderwijs zitten.

op het einde van 2020. In december hebben wij Tyrese Ledes (jongerenwerker) in kunnen zetten in een nieuwe wijk. Daar zijn snel al nieuwe contacten ontstaan. Hij ontmoet daar nu wekelijks 20 jongeren, waarvan 10 intensief.

Ook werken wij nu al een tijdje samen met de meidenclub van Puur poelenburg. Hier ontmoeten wij ongeveer 5 meiden, waarmee we uiteindelijk onze eigen meidenclub mee willen opzetten.

3. Activiteiten

Het doel van onze activiteiten is om jongeren te helpen te groeien als mens en in hun relatie met Jezus Christus. Dit doen wij op allerlei manieren, bijvoorbeeld door met ze te voetballen en op te zoeken op plaatsen waar ze zijn. Door het voetbal leren de jongeren zich op een gezonde manier ontspannen, waardoor ze minder blowen en rondhangen. Ook ontvangen we jongeren van de Youth Alpha bij de Gereformeerde kerk in Wormerveer en bieden hen een veilige plek. Hier leren ze over wie God in hun leven wil betekenen.

Mobiele Ontmoetingsplek (MOP)

De MOP is een oude Ford-bus, voorzien van banken, een TV en een spelcomputer. één keer in de week staat deze bus in de wijk Poelenburg en sinds december in de Vijfhoek. We leggen contact met jongeren die vervolgens in de bus komen. Door corona zijn we dit jaar voornamelijk buiten geweest. We bouwen op een ontspannen manier relaties op met de jongeren. Door de relaties heen laten we zien wie Jezus voor ons is door onze trouw, liefde, aandacht en geduld. De jongeren waarderen het om ons elke week weer te zien. In Poelenburg staan we elke vrijdagmiddag en in de vijfhoek elke woensdagmiddag, daar ontmoeten we veel (nieuwe) jongeren.

Meidenwerk

Van 2017 tot 2019 hadden we een meidenclub met Syrische meiden. Naarmate zij ouder werden werd het contact met hen minder. Sinds begin dit jaar zijn we met een nieuw groepje vrijwilligers bezig geweest met het opzetten van een nieuwe meidenclub. Dit was net voor de coronacrisis in maart. Hierdoor is het lastig geworden om nieuwe meiden te leren kennen. Sinds oktober zijn we wel met Evelien van as (oprichtster van de stichting: PuurPoelenburg) bezig met het opzetten van en nieuwe meidenclub. We leren de oudere meiden van de kinderclub (11+) al beter kennen en willen met hen een nieuwe meidenclub beginnen.

 

 

 

 

 

Sport2Connect

Sport 2 Connect heeft het huiskamerconcert vervangen. Uitgangspunt was dat we een activiteit zouden ontwikkelen waarin we een podium voor ons zelf creëren om Jezus te verkondigen. Dit is uiteindelijk sport2connect geworden. Hierbij gaan we met een grote groep vrijwilligers sporten op het cruijff court Kogerveld. We nodigen jongeren uit om mee te doen. In de pauzes proberen we een bijbel verhaal te delen, een persoonlijk getuigenis of een andere interessant verhaal om te delen die inspeelt op hun belevingswereld. Om hen zo kennis te laten nemen aan de liefde volle God die van hen houdt. Vaak was er weinig concentratie tijdens deze momenten en hebben we ook tijden niks gedeeld tijdens de pauzes. Hier zijn we dan ook zoekende in. Daarnaast proberen we met sport 2 Connect ook de jeugd uit kerken te betrekken. Om hen ook te stimuleren een licht te zijn in Zaandam.

We zijn blij zijn dat we dan 10 jongeren structureel hebben bereikt tijdens sport2connect. In het voorjaar van 2020 werd het steeds drukker en hebben er veel jongeren in het afgelopen jaar mee gevoetbald. In totaal zullen we hiermee rond de 30 jongeren hebben bereikt waarvan 10 op regelmatige basis.

Youth alpha

17 september was de eerste Youth Alpha. Samen met 3 nieuwe vrijwilligers en twee vrijwilligers van Sport 2 Connect zijn we hiermee begonnen. Elke week zijn we samengekomen en hebben we een nieuw onderwerp aangesneden. 6 jongeren (5 meiden en 1 jongen) hebben de cursus gevolgd. Het heeft mooie gesprekken opgeleverd en sommige jongeren hebben nu weer meer verlangen om Jezus te betrekken in hun leven. Ook wilden ze allemaal nog meer verdieping en vindt er maandelijks een verdiepende alpha plaats met deze groep jongeren.

Statistieken

Activiteit Gem aantal deelnemers Aantal maal in 2020 Gem. Aantal medewerkers Duur  van activiteit Contact uren 2020
Sport 2 Connect 15 22 6 2 uur 180×22= 3.960
Poelenburg 10 40 5 1,5 uur 75×40=3000
Vijfhoek 20 4 3 2 uur 120×4=480
meidenclub 10 6 2 1,5 uur 30×6=180
Youth alpha 6 12 6 4 uur 144×12=1728

 

In 2020 hadden we per week ongeveer 180 contacturen met jongeren, waar een contactuur is berekend als het (aantal jongeren 35) × ( aantal uren 2,5) × (aantal medewerkers 4) per activiteit. Gemiddeld hebben we 3 tot 4 medewerkers per activiteit.

Voor een gemiddelde per jaar, komt dat op 9348 contacturen in het hele jaar.

Tot slot

Terugkijkend op 2020 zijn we dankbaar voor alle activiteiten en contacten die we met jongeren mochten hebben. De een hebben we kunnen helpen groeien in hun identiteit in God en de ander hebben we Gods liefde mogen laten zien. Allemaal zaken waardoor jongeren hoop hebben gekregen op een beter leven, hopelijk een beter leven met God.

4. Vrijwilligers en organisatie

YFC Zaandam brengt vrijwilligers uit verschillende kerken en gemeenten samen. Op dit moment zijn dat; Jeresahlem en de Kerk van de Nazarener. Twee jaar geleden waren dit 6 verschillende kerken. Het zou mooi zijn als er weer vrijwilligers uit andere kerken het YFC team komen versterken.

In 2020 hadden we een mooi team van, één jongerenwerker (vanaf oktober 2020), 10 vrijwilligers en twee stagiaires. Aanzienlijk veel vrijwilligers voor Sport 2 Connect.

We begonnen 2020 met 15 enthousiaste vrijwilligers. En net als elk jaar gaan en komen er vrijwilligers bij. In 2020 zijn er 5 vrijwilligers gestopt en geen vrijwilligers bijgekomen. Ook hierin zien we de trouw en zegen van onze Hemelse Vader.

Bij het bestuur is David Kooi als algemeen bestuurslid gestopt. De rest van de bestuursleden zijn gebleven; Mirjam Suijdendorp (voorzitter), Mieke van der Beek (secretaris)en Jackelien Dielingen (penningmeester).

 

 

5. Financieel verslag

Baten

Giften deelnemende kerken                                                €    3.000,00

Giften kerken incidenteel                                                    €       317,56

Giften particulieren                                                             €    4.437.53

Giften overig                                                                       €    6.000,00

Gift voor een nieuwe bus                                                     €    2.123,75                   

Totaal giften                                                                       €  15.878,86

 

Inkomsten overig                                                                €          9,04

 

Totaal baten                                                                                                             €   15.887,88

 

Lasten

Activiteiten

Sport2Connect                                                                    €       101,59

Youth Alpha                                                                        €       174,09

Meiden/jongens activiteiten                                                €       149,13

Corona challenge/bezorgpakketten                                      €         84,18

Diversen/teambuilding vrijwilligers/werving                          €       332,35

Totaal activiteiten                                                               €       841,34

 

Algemeen

Jaarbijdrage en personeel aan YfC Nederland                        €  10.972,04

Bankkosten                                                                         €       137,80

Overige algemene kosten                                                    €       205,98

Totaal algemeen                                                                 € 11.315,82

Totaal lasten                                                                                                             €   11.315,82

Resultaat                                                                                                                  €     4.572,06

 

Banksaldo per 01-01-2020                                                   €  14.870,38

Banksaldo per 31-12-2020                                                   €  18.601,10

 

Toelichting

– Aan bestuursleden zijn conform de statuten geen beloning, vacatiegelden of onkostenvergoedingen verstrekt

– Stichting Youth for Christ Zaandam is een ANBI; giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

 

Jackelien Dielingen-de Waal

penningmeester Youth for Christ